Các công ty Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu tại Thanh Hóa

Danh sách các công ty và doanh nghiệp Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu tại Thanh Hóa

Unt Tt Kim Tân

2800801034-001

TT Kim Tân, Thị trấn Kim Tân, Huyện Thạch Thành

Unt Tt Cẩm Thủy

2800792742-001

TT Cẩm Thủy, Thị trấn Cẩm Thủy, Huyện Cẩm Thuỷ

Unt Tt Vân Du

2800789443-001

TT Vân Du, Thị trấn Vân Du, Huyện Thạch Thành